NaslovnaOPĆI UVJETI POSLOVANJA

IPRESS (IEXPRESS)

Član 1.(Predmet)

Općim uvjetima poslovanja (u daljem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti, način i postupak pružanja poštanskih usluga sa dodatnom vrijednosti (u daljem tekstu: kurirske usluge)između pružatelja usluge IPress d.o.o. Fra Dominika Mandića 24 a ,Široki Brijeg (u daljem tekstu: IPress) i korisnika usluge (u daljem tekstu: Korisnik).

Član 2. (Korišteni pojmovi)

 1. IPress : društvo koje nudi kurirske usluge/usluge sa dodatnom vrijednosti
 2. Kurirske usluge : poštanske usluge sa dodatnom vrijednosti  koje IPress obavlja na osnovu posebnog zahtjeva  pošiljatelja a podrazumijevaju preuzimanje pošiljke na adresi definiranoj od pošiljatelja,izravan prijenos i uručenje na adresi definiranoj od strane primatelja.Za obavljanje kurirskih usluga IPress posjeduje licencu izdanu od Agencije za poštanski promet
 3. Korisnik : svako pravno ili fizičko lice koje sa IPressom sklopi ugovor kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke kojim zahtjeva  izvršenje usluge pod uvjetima propisanim Općim uvjetima ugovora
 4. Pošiljatelj: fizičko ili pravno lice koje uručuje ili u čije ime je ovlaštena osoba uručila pošiljku kuriru kurirske službe
 5. Primatelj fizičko ili pravno lice koje prima ili u čije ime je ovlaštena osoba primila pošiljku od kurira kurirske službe
 6. Kurir: ovlaštena osoba koja provodi prijem i predaju pošiljke
 7. Tovarni list: dokument koji se popunjava i izdaje kao potvrda o preuzimanju pošiljke i izdaje uz potpis primatelja

 

Član 3.(Ugovor po pristupanju)

(1) IPress pruža kurirske usluge na osnovu ugovora po pristupanju u skladu sa zakonom,licencom izdanom od strane agencije za poštanski promet,drugim zakonskim točkama koje reguliraju djelatnost poštanskog prometa u Bosni i Hercegovini,međunarodnim propisima koji reguliraju obavljanje  poštanskih usluga kao i ovim Općim uvjetima

(a) Ugovor po pristupanju u pravilu nije u pisanom obliku.

(b) Ugovor po pristupanju smatra se zaključenim kad IPress preuzme pošiljku od pošiljatelja

(c) Vrijeme zaključivanja ugovora po pristupanju određuje se prema podacima unesenim u 

tovarni list prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja.

(2) IPress može sa određenim korisnicima zaključiti ugovor o suradnji kojim se 

definiraju uvjeti, način i postupak pružanja kurirskih usluga, kao i način plaćanja usluge.

Ugovor o suradnji je pisani akt i smatra se zaključenim kada IPress i Korisnik 

potpišu isti. Vrijeme sklapanja ugovora o suradnji se određuje prema datumu 

navedenom u ugovoru o suradnji.

 

Član 4. (Radno vrijeme)

Radno vrijeme svih poslovnica IPressa-a je pon-pet 08:00h do 16:00h,

 subotom od 08:00h do 14:00h.Nedjelja i državni praznici su neradni dani.

 

Član 5. (Punomoć)

(1) Korisnici usluga IPress-a mogu sve pošiljke slati i primati putem punomoćne osobe na 

način i uz uvjete kako je to zakonom predviđeno u pogledu fizičkih i pravnih lica.

(2) Prilikom ostvarivanja prava iz punomoći, punomoćnik je obavezan, na zahtjev 

kurira IPressa-a, pokazati punomoć i dokazati svoj identitet.

 

Član 6. (Dokaz identiteta)

(1) Pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba dokazuje svoj identitet sljedećim 

ispravama:

 1. a) osobnom iskaznicom
 2. b) službenom ispravom ( isprave sa fotografijom) 
 3. c) putovnicom

(2) Ako kurir IPressa-a posumnja u ispravnost i zakonitost posjedovanja isprave 

kojom se dokazuje identitet, može odbiti uručenje pošiljke.

 

Član 7. ( Kurirske usluge i usluge sa dodatnom vrijednosti)

 1. Kurirske usluge su poštanske usluge sa dodatnom vrijednosti  koje IPress obavlja na osnovu posebnog zahtjeva  pošiljatelja a podrazumijevaju preuzimanje pošiljke na adresi definiranoj od pošiljatelja, izravan prijenos i uručenje na adresi definiranoj od strane primatelja.Za obavljanje kurirskih usluga IPress posjeduje licencu izdanu od Agencije za poštanski promet
 2. IPress je obavezan pošiljatelju izdati tovarni list kao potvrdu o preuzimanju pošiljke i istu uručiti uz potpis primatelja.

 

IPress u smislu odredbi iz stava (1) ovog člana pruža usluge sa sljedećim dodatnim vrijednostima:

 1. a) Preuzimanje pošiljki po zahtjevu pošiljatelja u određeno vrijeme i na određenom mjestu;
 2. b) Praćenje kretanja pošiljke
 3. c) Rok uručenja od 24h do 48 h od trenutka preuzimanja pošiljke, ne računajući neradne dane;
 4. d) Uručenje u dogovorenom vremenskom roku i na dogovorenoj adresi;
 5. e) Preusmjeravanje, zadržavanje i čuvanje pošiljki prema zahtjevu pošiljatelja

 

Član 8. (Vrste poštanskih pošiljki)

 • Dokument 

Dokument je stvarni pisani ili snimani proizvod namijenjen komunikaciji ili pohrani podataka , koji je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljatelj na tovarnom listu.

Dokument može biti mase do 2 kg.

 • Paket

Paket je zatvorena pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete. Pošiljatelj

ispunjava tovarni list, a primatelju se paket uručuje uz potpis na tovarnom listu. Paket 

može biti težak od 2 kg do 31,5 kg. Iznad navedene težine paket se smatra paletnom robom.

Najveća označena vrijednost paketa može iznositi 10.000 КМ.

Paket koji sadrži žive životinje,tekućine, lako topljive materije, 

dijelove životinjskog ili ljudskog tijela, urne sa pepelom, osjetljive uređaje, zarazne 

materije i sl., IPress ne preuzima.

 • Glomazni paket

Glomaznim paketom smatra se svaki paket koji se zbog svog oblika ili sastava ne 

uklapa sa ostalim paketima, ako mu je bilo koja stranica duža od 500 mm i ako mu bilo 

koja od ostale dvije stranice, uzeta pojedinačno, prelazi 300 mm. Za glomazne pakete 

se primjenjuje cjenovnik određen prema volumenu.

 • Vrijednosna poštanska pošiljka

(1) Vrijednosna poštanska pošiljka (u daljem tekstu: vrijednosno pismo) je pošiljka na 

kojoj je pošiljatelj označio vrijednost pošiljke brojem i slovima u odgovarajućem polju na 

tovarnom listu. Iznos označene vrijednosti u konvertibilnim markama upisuje pošiljatelj 

latiničnim ili ćiriličnim pismom i arapskim brojevima, a ne smije biti upisan običnom 

olovkom. Pošiljatelju se daje potvrda o prijemu pošiljke, a primatelju se pošiljka uručuje 

uz potpis.

(2) Vrijednosno pismo može sadržavati robu, novac, pismeni izvještaj i druge 

predmete.

Vrijednosno pismo može biti mase najviše do 2 kg.

(3) Najveća označena vrijednost vrijednosnog pisma može biti do 10.000,00 KM.

(4) Pošiljatelj je obavezan na vrijednosnom pismu označiti stvarnu vrijednost sadržaja o 

čemu potpisuje izjavu na potvrdi o prijemu pošiljke.

(5) Na omotu vrijednosnog pisma ne smije se ništa brisati, strugati, ispravljati, precrtavati 

i podcrtavati, niti stavljati naljepnice ili oznake, osim službenih oznaka i naljepnica.

 • Pošiljka sa otpremnicom

Otpremnica je dokument kojeg pošiljatelj može poslati zajedno sa pošiljkom.

Prilikom uručenja pošiljke primatelju,isti potpisuje otpremnicu koja se nakon toga 

vraća pošiljatelju i služi kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku.

Uslugu povrata otpremnice IPress dodatno naplaćuje u skladu sa svojim 

cjenovnikom.

 • Pošiljka sa otkupninom

Pošiljka sa otkupninom je pošiljka za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtjeva dopušta da se uruči 

primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja. Pošiljatelj je 

obavezan u tovarnom listu naznačiti postojanje naplate pouzećem i navesti cijenu

pošiljke sa otkupninom.Naznačeni iznos otkupnine u tovarnom listu smatra se relevantnom vrijednošću pošiljke.

 • Lako lomljive pošiljke

Lako lomljive pošiljke su one čiji je sadržaj potrebno posebno upakirati i naglasiti prilikom preuzimanja pošiljke.

Uslugu prijevoza lako lomljivih pošiljki IPress dodatno naplaćuje u skladu sa svojim cjenovnikom

 

Član 9. (Postupak preuzimanja pošiljki)

 

IPress obavlja preuzimanje pošiljki na sljedeći način:

 • narudžbe korisnika usluge u poslovnici IPressa
 • pozivom na besplatni broj telefona Call Centra 
 • putem elektronske pošte 
 • internet stranice
 • putem drugih oblika komunikacija

osim ako ugovorom sklopljenim sa korisnikom usluge nije drugačije dogovoreno.

 

Pošiljatelj je prilikom predaje pošiljke obvezan ispuniti tovarni list izdan od strane 

kurira IPress-a. Tovarni list sadrži sljedeće podatke: ime i adresu pošiljatelja i 

primatelja, količinu i vrijednost pošiljke, iznos naknade za uslugu prijevoza, odnosno 

bilješku da je naknada plaćena unaprijed, iznos kojim je pošiljka opterećena(otkupnina), mjesto i 

dan izdavanja tovarnog lista. Tovarni list mora biti potpisan od obje strane.

 

Član 10.(Usluga preuzimanja pošiljki po pozivu korisnika)

Korisnici usluga IPressa-a, uslugu preuzimanja pošiljke za uručenje, ostvaruju 

pozivom u Call Centar IPressa-a na besplatan broj telefona.

Narudžbe primljene do 14:30 h se preuzimaju istog dana do 16:00h 

ili najkasnije sljedećeg radnog dana.

 

Član 11. (Usluga narudžbe putem interneta ili e-maila)

 

Korisnik usluge može putem web stranice (ispunjavanjem on-line obrasca) i e-mail adrese naručiti usluge koje pruža IPress.

Narudžbe iz ovog člana, ovisno od vremena primanja, biti će obrađene tijekom radnog dana ili prvi sljedeći radni dan, ako je narudžba stigla izvan radnog vremena Call Centra.

 

Član 12.  (Usluga komunikacije povodom praćenja tijeka uručenja)

Korisnicima usluge IPressa pruža se usluga izravne komunikacije po pitanju tijeka uručenja pošiljke na sljedeće načine

 • pozivom u Call Centar IPressa-a 
 • slanjem e-maila
 • korištenjem web aplikacije
 • i ostalim vidovima komunikacije

 

-Pozivom u Call Centar IPressa -a na besplatni broj telefona,uz identifikaciju korisnika, operater Call Centra prenijeti će preciznu informaciju o trenutnom statusu pošiljke.Call Centar odgovara na pozive do 16 h svakog radnog dana, subotom do 12 h.

-Korisnik usluge status pošiljke može saznati i putem mail adrese radnim danom od 8 h do 16 h i subotom od 8 h do 12 h. Elektronska pošta koja pristigne izvan navedenog termina,obraditi će se prvi naredni radni dan.

 

Član 13. (Vremenski određena usluga uručenja)

IPress pruža korisnicima mogućnost slanja vremenski određenih pošiljki  koje podrazumijevaju dostavljanje pošiljke primatelju u točno definirano vrijeme.IPress će vremenski određenu uslugu uručenja izvršiti u skladu sa odredbama ovih Općih uvjeta, osim u slučaju vremenskih neprilika ili više sile.

Ukoliko pošiljka nije isporučena u dogovorenom vremenu zbog okolnosti na koje IPress nije mogao utjecati, IPress ne odgovara za neisporučivanje ili kašnjenje u isporuci pošiljke.

 

Član 14. (Pakiranje pošiljki)

Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i 

kurire koji rukuju sa pošiljkom.

Pakiranje pošiljke podrazumijeva postavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući 

omot (koverta, ambalaža, kutija, i sl.), zbog spriječavanja oštećenja ili umanjenja 

njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i 

vrijednosti pošiljke, te uvjetima i dužini relacije na kojoj se pošiljka prenosi.

Pošiljke za koje je upotrijebljena originalna ambalaža ne trebaju se pakirati.

Sve pošiljke moraju biti upakirane, osim onih za koje po njihovoj prirodi pakiranje nije potrebno.

Nepravilnim pakiranjem ambalaže koja može dovesti do oštećenja drugih pošiljki ili za štetu nastalu IPressu odgovornim će se smatrati pošiljatelj.

 

Član 15. (Adrese pošiljki i prijevoznička dokumentacija)

Korisnicima usluga IPressa nude se dvije mogućnosti adresiranja pošiljke:

 • Pošiljatelj koji ima zaključen poseban Ugovor o suradnji

1)  elektronskim putem(unošenjem potrebnih podataka u programu kojeg je IPress dodijelio na korištenje za vrijeme trajanja Ugovora)

2) ručno (ispunjavanjem tovarnog lista)

Obrasce tovarnog lista i izjave pošiljatelja IPress će osigurati svakom korisniku 

sa kojim ima sklopljen ugovor.

 

 • Pošiljatelj koji nema zaključen poseban Ugovor o suradnji

 

Ukoliko pošiljatelj sa IPress-om nema sklopljen ugovor,kurir IPress-a će na osnovu podataka dobivenih od pošiljatelja ispuniti tovarni list prilikom preuzimanja pošiljke.Osoba koja uručuje pošiljku svojim potpisom na tovarnom listu potvrđuje istinitost i točnost svih navedenih podataka.Tovarni list potpisuju pošiljatelj i kurir IPressa-a.

Jedan primjerak tovarnog lista ostaje pošiljatelju kao dokaz da je pošiljku predao na 

prijevoz dok drugi primjerak ostaje IPressu.

 

Član 16. (Postupak sa pošiljkama koje sadrže zabranjene predmete)

Zabranjeno je slanje pošiljki koje sadrže:

 1. predmete čiji je prijenos zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima
 2. opojne droge, osim kad su pošiljatelj i primatelj ovlašteni za promet ili upotrebu opojnih droga
 3. predmete koji su povezani s opasnošću za druge pošiljke, objekte, opremu i prijevozna sredstva za život ili zdravlje ljudi
 4. eksplozivne i lako zapaljive predmete 

Ako postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, kurir IPressa-a može od pošiljatelja zahtijevati otvaranje pošiljke zbog pregleda sadržaja, da po potrebi dokaže svoj identitet, te da nakon obavljenog pregleda zatvori pošiljku pred tim kurirom.

Ako se u skladu sa stavom 1. ovog člana ili na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka 

sadrži zabranjene predmete IPress je obvezan postupiti na sljedeći način:

 1. a) pošiljke čiji je promet zakonom zabranjen predati uz zapisnik tijelima vlasti
 2. b) pošiljke koje sadrže žive životinje, čiji je prijenos zakonom zabranjen, vratiti pošiljatelju.

 

Član 17. (Otvaranje i prepakiranje poštanskih pošiljki)

(1) IPress može,u pravilu uz pristanak pošiljatelja ili primatelja, otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke.

(2) Suprotno odredbi iz stava 1. ovog člana, IPress je obvezan komisijski 

otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke, bez pristanka pošiljatelja ili primatelja u 

sljedećim slučajevima:

 1. a) kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neuručena

pošiljka);

 1. b) kad postoji sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zakonom zabranjeni predmeti;
 2. c) kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njen sadržaj;

(3) Kurir IPressa će pošiljku komisijski otvoriti ukoliko po vanjskom izgledu poštanske pošiljke može zaključiti da je sadržaj umanjen ili oštećen i prepakirati nakon što utvrdi stanje i sadržaj pošiljke

(4) Ukoliko se poslije prijema a prije uručenja utvrdi da je sadržaj pošiljke pokvaren ili pošiljka nije propisno zapakirana te ugrožava ostale pošiljke,kurira i opremu,kurir IPressa je obvezan pošiljku otvoriti,zapisnikom utvrditi stanje i ponovno upakirati.

(5) Ako primatelj ili druga ovlaštena osoba prilikom uručenja pošiljke podnese prigovor 

zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, IPress je obvezan pošiljku 

komisijski otvoriti i pregledati sadržaj, uz prisutnost primatelja, te u zapisniku upisati 

utvrđeno stanje i sadržaj pošiljke, ako takav zapisnik nije sačinjen prije pokušaja 

uručenja pošiljke.

(6) Prilikom komisijskog otvaranja i prepakiranja pošiljke, IPress je obvezan 

izraditi zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje primatelju pošiljke, uz potpis na zapisniku.

 

Član 18. (Vaganje i obračun)

Kurir IPressa-a prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja , u skladu sa tehnološkim procesom IPressa,može izvršiti mjerenje pošiljke po težini ili obujmu (ovisno o veličini pošiljke) a rezultat se  smatra validnim i prema pošiljatelju. 

 

Član 19. (Uručenje pošiljki)

Uručenjem pošiljke smatra se uručenje pošiljke primatelju ili drugom ovlaštenom licu na 

adresi primatelja.

Pošiljke se u pravilu uručuju osobno primatelju no pojedine vrste pošiljki (izuzev vrijednosnih pošiljki) mogu se uručiti i odraslom kućnom članu ili osobi zaposlenoj kod primatelja.

 

Član 20. (Vraćanje poštanskih pošiljki i Usluga evidencije povrata

 neisporučenih pošiljki na zahtjev naručitelja)

(1) Ako pošiljatelj nije drugačije odredio ili zakonom nije definirano, pošiljka se vraća pošiljatelju u slučaju kada je primatelj:

 1. a) odbio prijem pošiljke;
 2. b) nepoznat;
 3. c) otputovao ili preselio na nepoznatu adresu ili je adresa nedovoljna;
 4. d) umro;
 5. e) nije preuzeo pošiljku u roku određenom ovim Općim uvjetima;

f ) nepotpune adrese

 1. g) nije preuzeo pošiljku u roku od 7 radnih dana.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava 1. točka d. ovog člana pošiljka se može uručiti i kućnom članu 

umrlog.

(3) Ako se paket, vrijednosno pismo ili pošiljka s otkupninom vraća pošiljatelju zbog

nemogućnosti uručenja primatelju, od pošiljatelja se naplaćuje povratna poštarina prema 

cjeniku, osim poštarine za uslugu koja se u povratu ne obavlja.   Ovakva pošiljka se čuva u 

najbližoj poslovnici IPressa-a gdje je primatelj može preuzeti.Pošiljka se čuva sedam (7) dana ukoliko nije drugačije dogovoreno.

(4) IPress je obvezan na omotu pošiljke navesti razlog vraćanja pošiljke uz dostavljanje elektronske ili pisane evidencije o vraćenoj pošiljci(odbio prijem, umro, nepoznat, otputovao, adresa nedovoljna i sl.) i to ovjeriti pečatom i potpisom zaposlenog.

(5) IPress je obvezan preuzeti već uručene pošiljke ako su bile pogrešno uručene drugoj osobi(drugom primatelju).

Član 21. (Usluga ponavljanja uručenja na zamjensku adresu

 po dodatnom zahtjevu naručitelja)

Ukoliko kurir IPressa-a ne zatekne primatelja pošiljke na adresi koju je naveo 

korisnik usluge,obavijestiti će primatelja o telefonskom broju i adresi najbliže poslovnice porukom ostavljenom u sandučić.

Pozivom na telefonski broj poslovnice IPressa-a, odnosno u Call Centar na 

besplatan broj telefona, primatelju će se omogućiti preusmjeravanje 

pošiljke, ponovna dostava ili preuzimanje pošiljke u poslovnici IPressa-a, bez 

prethodnog vraćanja pošiljke pošiljatelju.

Korisnik usluge za sve vrijeme trajanja isporuke ima mogućnost da stupi u izravan

kontakt sa kurirom IPressa-a putem Call Centra kako bi promijenio mjesto uručenja pošiljke.

 

Član 22.(Neuručene pošiljke)

(1) Poštanske pošiljke koje iz bilo kojeg razloga nije moguće uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju,

smatraju se neuručenom pošiljkom.

(2) Ukoliko su i primatelj i pošiljatelj odbili prijem pošiljke smatra se da su se odrekli 

prava vlasništva nad pošiljkom u korist IPressa-a. IPress može takve 

pošiljke odmah uništiti ili sadržaj prodati, a novac od prodaje smatrati svojim prihodom.

(3) Druge neuručene pošiljke IPress je dužan komisijski otvoriti i pregledati zbog

utvrđivanja adrese primatelja i/ili pošiljatelja iz sadržaja pošiljke. Ako se pronađe adresa 

primatelja i/ili pošiljatelja, pošiljka se mora prepakirati i otpremiti na adresu primatelja

odnosno pošiljatelja uz postavljanje odgovarajuće obavijesti na pošiljci.

(4) Ako se nakon pregleda poštanske pošiljke ne pronađe adresa pošiljatelja niti 

primatelja, pošiljka će se smatrati neuručenom a u tom slučaju IPress-u je dozvoljeno:

 1. a) obični dokument koji sadrži samo pismeno izvješće, komisijski odmah 

uništiti;

 1. b) ostale poštanske pošiljke čuvati godinu (1) dana, računajući od dana komisijskog 

pregleda;

 1. c) novac čuvati tri (3) godine računajući od dana obavljenog pregleda ili od dana kada je utvrđena nemogućnost isplate.

(5) Ako je sadržaj pošiljke male vrijednosti prema troškovima javne prodaje ili ako postoji 

opasnost da će se sadržaj pošiljke brzo pokvariti, IPress može prodati pošiljku i 

bez javne prodaje ili pošiljku komisijski uništiti ukoliko ta prodaja nije moguća.

(6) Nakon isteka roka za čuvanje neuručivih pošiljaka iz stava 4. točka b. IPress 

će neuručene pošiljke koje imaju tržišnu vrijednost izložiti javnoj prodaji, a ostale 

neuručene pošiljke komisijski uništiti.

Član 23. (Reklamacija korisnika)

Ako korisnik kurirske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem,odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti,može Ipressu podnijeti pisani prigovor u roku od deset (10) dana od dana predaje pošiljke

Prigovor se podnosi na web adresi u poglavlju „Reklamacije korisnika“ ili na e-mail adresu.

Prilikom podnošenja prigovora korisnik usluga je dužan navesti broj pošiljke,te točne razloge zbog kojih se vrši reklamacija.Prigovor može podnijeti pošiljatelj  ili za to ovlaštena osoba.

Prigovor se podnosi na obrascu  “Reklamacije korisnika”.

 

Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.U slučaju prigovora izrađuje se zapisnik o neispravnosti pošiljke koji potpisuju primatelj I dostavljač.

Ne prihvaća se prigovor iz prethodnog stava ovog člana koji je podnesen nakon uručenja pošiljke,osim u slučaju ako primatelj,najkasnije sljedećeg radnog dana,priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja nije nastalo nakon uručenja.

Ipress je obavezan dostaviti pisani odgovor o opravdanosti prigovora u roku od deset (10) dana od dana podnošenja prigovora za pošiljke u unutrašnjem prometu.

 

Član 24. (Odgovornost IPress-a)

U pogledu odgovornosti za odštetu, ne može postojati razlika između gubitka, oštećenja 

ili kašnjenja poštanskih pošiljki u poštanskom prometu.

IPress je odgovoran:

 1. a) za gubitak,oštećenje ili umanjenje poštanske pošiljke i njenog sadržaja;
 2. b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke;
 3. c) u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cjelosti.

IPress nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

 1. a) kada dokaže da se događaji iz stava 1. ovog člana nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili 

otkloniti (viša sila);

 1. b) kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima 

ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima;

 1. c) kada se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;
 2. d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije zapakirao pošiljku na način da 

osigura njen sadržaj.

IPress ne odgovara za izgubljenu dobit, niti za stvarnu štetu koja može 

nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te 

prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke.

 

Član 25. (Naknada štete)

(1) IPress će isplatiti odgovarajuću naknadu korisniku poštanskih usluga u 

slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prijenosa 

poštanskih pošiljki, do kojih je došlo krivicom, namjerom ili nehajom IPressa-a.

(2) Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za izvršenu 

uslugu. Za prekoračenje roka prijenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se 

vraća samo iznos naplaćene poštarine.

 

Naknade štete:

 • Dokument bez označene vrijednosti

– gubitak,potpuno ili djelomično oštećenje te umanjenje sadržaja pošiljke 

 • IZNOS NAKNADE – peterostruki iznos naplaćene poštarine

 • Dokument sa označenom vrijednosti

-gubitak,potpuno ili djelomično oštećenje te umanjenje sadržaja pošiljke

 • IZNOS NAKNADE – najviše do iznosa označene vrijednosti

 • Paket sa označenom vrijednosti

-gubitak,potpuno ili djelomično oštećenje te umanjenje sadržaja pošiljke

 • IZNOS NAKNADE – najviše do iznosa označene vrijednosti

 

(4) Ako se izgubljena pošiljka ili njen dio pronađe nakon isplate naknade štete, IPress će o tome obavijestiti korisnika usluge. Ukoliko korisnik usluge zahtijeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom IPress ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

(5) Pošiljatelj poštanske pošiljke odgovoran je IPressu-u za štetu koju njegova pošiljka nanese ostalim poštanskim pošiljkama, objektima, opremi, djelatnicima IPress-a i drugim osobama, pod uvjetom da se utvrdi da je nastanak štete izazvan krivicom, namjerom ili nehajem pošiljatelja.

 

Član 26.(Primjena drugih propisa)

Sve što nije predviđeno odredbama ovih Općih uvjeta, a odnosi se na obavljanje i 

korištenje poštanskih usluga i postupka ostvarivanja međusobnih prava i obaveza IPress – a

i korisnika poštanskih usluga primjenjuju se odredbe Zakona i Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga.

 

Član 27. (Stupanje na snagu)

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom dobivanja licence za obavljanje kurirskih usluga i biti će javno objavljeni i dostupni svim korisnicima.